نوآوری در بازاریابی آنلاین 

گردهمایی کسب و کارهای دیجیتال، کارآفرینان، استارتاپ ها

 ارائه تجربی/ پنل چالشی/ کارگاههای آموزشی/ شبکه سازی

یکشنبه 27 بهمن 1398 / دانشگاه علامه طباطبایی